Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání společnosti Breezy s.r.o.

V souvislosti s uzavíráním Smlouvy na poskytování služby Solidpixels (dále jen „Smlouva“) mezi společností Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 27733823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163153 (dále také jen „Poskytovatel“) a Objednatelem (dále jen „Objednatel“) je Objednateli poskytováno toto poučení o právu odstoupit od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto poučení má Objednatel, jen pokud je spotřebitelem a pokud byla zároveň Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

1. Právo odstoupit od smlouvy
 

1.1. Do 30 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy